من برده داری را برانداختم

فرمان دادم همه مردم درپرستش خدای خود آزاد باشند تا دل ها شد گردد

امروزهفتم آبان زادروز کوروش بزرگ خجسته  باد