جمعی از جوانان پروری پیشنهاد دادند به منظور حفظ مواریث فرهنگی (گویش پروری - ساخته ها و بافته - ادبیات مردم پرور  - تاریخ - فرهنگ باستانی و.....) موسسه فرهنگی پرور  و  موزه مردم شناسی پرور  تاسیس شود هم چنین پیشنهاد دادند که فرهنگ چندجلدی گویش اصیل پروری نو شته شود  . کسانی که مایل به همکاری وعضویت هستند اعلام آمادگی خود را به ایمیل   mr.gudarzi@gmail.com  ارسال  نمایند .