نام چشمه

(یا سایر منابع آب)

مکان

اُخانه                                    Oxāne

آب‌انبار

اُراز چشمه                      Orāz čašme     

چشمه ی آراز

ساستلی چشمه                 čašme Sāstel

چشمه ی سیاه استخرو

جیکا چشمه                     čašme Jikā

چشمه ی گنجشک

زال چشمه                        Zāl čašme

چشمه ی زال

زنگ چشمه                    Zang čašme

چشمه ی زنگار گرفته

سارِز چشمه                   Sarēz čašme

چشمه ی سیاه ریگ

سردَر چشمه                 Sardar čašme

چشمه سردر

سنگ اوبن                    Sang –o- ben

سنگ زیر آب

شاچشمه                           Šā čašme

چشمه شاه

شور چشمه                       Šur čašme

چشمه ی شور

شور شورون                        Šuršuron

      جایگاه شستن

کئو استل                            Kauestel

استخر کبود

کئو چشمه                       Kau čašme

چشمه ی کبود

کنگل چشمه                 Kangel čašme

چشمه ی کنگر

کوک چشمه                     Kok čašme

چشمه ی کبک

مِش چشمه                      Mēš čašme

چشمه ی میشان

منگل گاک                      Mangel gāk

؟

نُر چشمه                         Nor čašme

؟

وائو (داروی)                             Vāo

آب باد ( آبی که درمانگر بیماری باد است )

وَرخاسون‌گر چشمهVarxāson ger čašme

چشمه ی جنب تپه ی خوابگاه بره ها

 

 

 

نام مکان در مناطق پرور

مکان

آهو بره                          Āhu bare

جایگاه شیردوشی آهو

اُپشت ‌نو                       Opeštē no

ناو پشت آب

اُدار سر                           Odār sar

سر درخت آبی

اُراز دره                         Orāz dare

دره ی آراز

اسبه‌کوه                           Esbē ku

سپید کوه

اسفندگره                   Esfend gare

گهواره ( خوابگاه شبانه گوسفندان) اسفند

اُشار                                    Ošār

آبشار

اِوار                                    Ēvār

 مکان وزمان غروب آفتاب

اَوَندگاه                      Avande gāh

جایگاه افرا

بزبرین                          Bez berin

برشگاه موی بز

بسته                                   Baste

جایگاه محصور

بلنده                               Belende

بلندی

بیمله‌کله                       Bimle kale

قله ی ؟

پشت ورزا                     Pešt verzā     

 

پشت گاو نر

پشت‌خانه‌ سی              Pešt xāne si

تپه پشت خانه

پشته                                   Pešte

مرتع هموار

پلنگ‌کالی                    Paleng kāli

لانه پلنگ

تولارم تنگه             Tulārem tange

تنگه تولارم ؟

تول‌مِیون                      Tul mēyon

میان تپه

جلندار                            Jelendār

درخت پارچه ای ، درختی سپند که به آن پارچه می بندند .

جنگ‌کله                        Jang kale

قله ی جنگ

جوجار                                 Jojār

مزرعه جو

جینگاک                             Jingāk

؟

چال‌چاله                          čāl čāle

چاله ها

چوگره                              čugare

گهواره چوبی

خارمادار                        Xārmādār

درخت خرما

خان‌ اسّو‌سر                Xān asso sar

سرآسیاب خان

خرْد رید                          Xerd rid

رود گل و لای

رود کوچک

خورد النگی                 Xurd elengi

چمن کوچکو

خی‌چال                              Xi čāl

چاله خوک

دئو                                      Deo

دو آب

داروِه                                 Dārvē

؟

دزدگاه                         Dezde gāh

جایگاه دزدان

دزدگاه بندسر    Dezde gāh band sar

سربند دزدگاه

دم‌زنون                       Dam zanon

استراحتگاه

زاتنگه                            Zā tange

تنگه گوسفندان زایشگر

ساتول                                 Sātul

تپه سیاه

ساچکل                            Sāčekel

صخره سیاه

ساخانی                             Sāxāni

چشمه ی سیاه

ساستلی                             Sāsteli

سیاه استخرو

سرالنگ                         Sar eleng

سرچمن

سرخ کروچ                   Serx karuč

 

سنگ چین سرخ

سردر النگ                 Sardar eleng

چمن سردر

سوت کمر بن           Sut kamer ben

کمربن سوخته

سوف‌دره                         Sof dare

؟

سه‌دیم                               Sedim

سه وجه

سی‌بن                                Si ben

بن تپه

شِرعلی دومگاه         Šērali domgāh

دانگاه ( جایگاه شیردوشی ) شیرعلی

شرنه بندسر                Šerne band sar

 

سر بند چمن آمیخته با ریشه و گل

شکر لی پلی                Šoker li pali

کنار زاغه ی شکرالله

صلوات‌گاه                    Salvāt gāh

جایگاه صلوات

صِندوق‌چکل             Sēndoq čekel

صخره صندوقی

علنقی جردار              Alnaqi jardār

 

درخت سروکوهی علی نقی

غول‌سنگ                        Qul sang

سنگ غول

کارنگ‌پشته                Kāreng pešte

مرتع هموار اسبان کرنگ

کالورد                               Kālurd

؟

 

کت‌پشت                         Kat pešt

پشت کلوخ

کورجگ‌گره                 Kurjeg gare

گهواره گیاه کورجگ

گالش نو                         Gāleš no

ناو گاوبان

گت‌ وزنگاه                 Gat vezengā

بزنگاه کج

گرچین‌بلا                    Garčin belā

؟

گِریه بند سر

سر بند گریوه

گریه یا گریوه : گردنه  ، (اوستا، گریوا )کوه پست و پشته ٔ بلند را گویند. کوه کوچک . زمین بلند و پشته ٔ خاکی که باران آن را رخنه کرده بزیر آمده باشد.

گل‌حصار                       Gel hesār

دیوار گلی

گل‌گیرون                       Gel giron

جایگاه برداشت خاک

گنج چال سنه            Ganj čāl sēne

سینه ( دامنه ) گنج چال

گنج‌کوه                          Ganje ku

کوه گنج

گوپل                                 Gopel

 

جایگاه محصور گاو

لِسه                                     Lēse

جایگاه لیسیدن ( معمولا نمک )

ماچکستونی                 Māčkestuni

جایگاه مادگان

الم‌دشت                        Ālem dašt

دشت درخت سپیدار

مندال گره                  Mendāl gare

گهواره مندال

مندال گیاهی است .

گهواره به معنای آرامگاه یا خوابگاه شبانه گوسفندان می باشد .

میرکله                            Mir kale

قله میر

نرما                                  Narmā

نر و ماده

نفت چال                         Naft čāl

چاله نفت

نوئک                                  Nuek

 

؟

ورزو                                 Varzo

آب ورز

ولوزنگاه                   Valvezengāh

بزنگاه کج

 

هفت‌برار تاوِر         Haft berār tāvēr

دامنه آفتاب گیر هفت برادر

هلی‌چال                              Hali čāl

چاله آلو

یررووار                         Yer ruvār

 

رودبار پایین

گرسون‌کله                  Gorson kale

قله گرسون ؟

 

دار رچه                          Dār račē

رچه: حصار طبیعی درست شده با درخت و گیاه

داررچه : حصار درختی

بارجاری                            Barjari

؟

اسبگیرون تاوِر         Asbgiron tāvēr

دامنه آفتابگیر ویژه گرفتن و به دام انداختن اسب ها

اسبگیرون غلت          qalt Asbgiron

گذرگاه و تنگنای گرفتن اسب

اسبِه کوه                        Esbē kuh

سپید کوه

اشترچال                         lāč teršE

چال شتر

اوبن                                   Oben

بن آب

اوند گره                     Avend gare

گهواره افرا

تش پولا سنگ           Taš pulā sang

سنگ آتش زنه

جرگه                                Jargah

جایگاه محصور  ساخته شده با شاخه های سرو کوهی

خرس چال                       Xers čāl

چال خر س

خرمن مال                  Xarmen māl

محل خرمن

اثر خرمن

خورد دروازه             Xurd dervāze

دروازه کوچک

دارتک                               Dārtek

نوک درخت

دربندی                          Darbandi

در بندو

دوماد گریه                Domād gerye

گریوه ی داماد

گریه یا گریوه : گردنه  ، (اوستا، گریوا )کوه پست و پشته ٔ بلند را گویند. کوه کوچک . زمین بلند و پشته ٔ خاکی که باران آن را رخنه کرده بزیر آمده باشد.

سارِز                                  Sārēz

ریگ سیاه

سُر دار                              Sordār

درخت سرو معمولی ( نه سرو کوهی )

غول سنگ                       Qul sang

سنگ غول

کاشته کله                     Kāšte kale

قله مقتول

کاهنه استل                    Kāne estel

استخر کهنه

گت دروازه                 dervāze Gat

دروازه بزرگ

لـله‌دره                          Lale dare

دره نی

لمبر چال                     lāč Lember

چاله پایین

هل‌خانی کمربن    Halxān kamerben                  

کمر بن چشمه آلو

یور چال                           lāč Yor

چاله بالا

خرند xarend

در تبری خرند به معنای ایوان یا سکو است .ایوان چیده شده با آجرهای قائم یا آب راهه ی باریک دور حیاط که برای هدایت آب باران به جوی اصلی تعبیه شود. در فارسی خرند گیاهی باشد مانند اشنان که بدان هم رخت شویند و هم از آن اشخار و قلیا سازند. یا به  ردیفی از آجر که روی زمین ، کنار نهر یا باغچه ، پهلوی هم چینند خرند گویند .

 

مرکک

؟

کوتِر پور

غار یا سوراخ کبوتر

هفت خانی

هفت چشمه

نوئک

؟

زنگالوک

زنگار آب

گملا

؟

چپ گره

گهواره چپ ( نام گیاهی)