مشخصات منطقه پرور

 

 

سمنان

استان:

 

مهدیشهر

شهرستان:

 

شهمیرزاد

نزدیکترین شهر:

 

پرور

نزدیکترین روستا:

 

53:38:07

طول جغرافیایی:

 

35:58:50

عرض جغرافیایی:

 

استان سمنان شهرستان مهدی شهر روستای پرور

آدرس:

 

62500

مساحت منطقه نمونه(هکتار):

 

 دولتی

مالکیت منطقه نمونه:

 

68

فاصله تا مرکز استان:

 

47

فاصله تا مرکز شهرستان:

 

 

 

 

153

فاصله تا نزدیکترین فرودگاه:

 

63

فاصله تا نزدیکترین ایستگاه راه آهن:

 

16

فاصله تا نزدیکترین راه اصلی:

 

0

فاصله تا نزدیکترین بندر:

 

35

فاصله تا نزدیکترین شبکه گاز:

 

5

فاصله تا نزدیکترین شبکه برق:

         

 

/ 0 نظر / 15 بازدید