سالما

امرو برابر هسته با 28 تیرماه 1391 خورشیدی برابر 26 نوسال ماه 1523پلوری یا تبری  .  نوسال ماه ره سنگسر نوسال ماه ، شومرزا نوروزماه  گونه ، مازندرون این ماه ره نوروزماه ، نرزه ماه، عیدماه هم گونه .  نوسال ماه 26 یک عد بیه که مردم جشن گیتنه  و چکه زونه ، سما کاردنه ، عدی بردنه و.....

/ 0 نظر / 18 بازدید