ترانه های بومی پرور

               

"مارك مره گندم هدا"

برگرفته از كتاب سوت وناجش اثر محمدرضا گودرزي

اين ترانه يك داستان كوتاه است كه در آن چرخه ي معيشت كشاورزي- دامداري آن روز  به كودك آموزش داده مي شود و روش تهيه ي ماست و شير و نان نيز بيان شده است.

اين ترانه نسخه ي تبري "دويدم و دويدم، سر كوهي رسيدم"، مي باشد.

آسني[1] سيم سيمي تا

   âseni sim simi tâ    

(بدون معنا)

مارك مره گندم هدا                  

mârek mere gandem hedâ                       

مادرك به من گندم داد

                  

گندم هدامه اَسّوره                       

                       gandeme hedâme assore  

گندم را به آسياب دادم

 

اَسّو مره آرد هدا    

asso mere ârd hedâ

آسياب به من آرد داد

    

آردِ هدامه لاكِ ره                                 

ârde hedâme lâke re                            

آرد را به لاوك دادم

لاک مره خمير هدا

lâk mere xamir hedâ        

لاوک به من خمير داد

 

خمير ده هدامه تندير ده                                

xamirde hedâme tandir de                               

خمير را به تنور دادم

 

تندير مره نون هدا                                   

tandir mere nun hedâ                                  

تنور به من نان داد

 

نون ده هدامه باغبون ده                                 

nun de hedâme bâqbon de     

نان را به باغبان دادم

                                                              

باغبون مره رِسه هدا                       

                                                                                           bâqbon mere rëse hedâ

   باغبان به من علف داد

                               

رسه ره هدامه گولو ره[2]

rëse re hedâme gulu re                                                                                 

                                     

                                                               علف را به گاو دادم

 

گولو مره شير هدا

gulu mere šir head                                                                                       

                                    

                                                    گاو به من شير داد

 

شير دهِ هدامه ملّاره                                  

širde hedâme mollâre                            

شير را به ملّا دادم

               

ملّا مره كتاب هدا                                      

mollâ mere ketâb hedâ                            

       ملّا به من كتاب (قرآن) داد

            

الله مره نجات هدا                                    

mere nejât hedâallâ

الله مرا نجات داد

 

آسني سيم سيمي تا

             âseni sim simi tâ                                                    

(بدون معنا)

مارك مره گندم هدا                   

mârek mere gandem hedâ                       

مادرك به من گندم داد

/ 0 نظر / 24 بازدید