سالما 2

امرو برابر هسته با 2 مرداد 1391خورشیدی برابر با اول سا ماه 1524 پلوری ( تبری )  . در جاهای مختلف تبرستون این ماه ره سیو ماه ، سیاه ماه یا فردینه ماه گونه . سنگسری هم این ماه ره سو ماه گونه . سال پلوری یا تبری امرو  آغاز بونه . سر سال گونه امرو ره

/ 0 نظر / 13 بازدید