ماه های پروری

  ماه های پروری به ترتیب زمانی به شرح ذیل می باشد :

آرکه ماه ( برابر با فروردین شمسی ) - دئه ماه- کالک پج ماه - نوسال ماه - سا ماه -کارچه ماه -هره ماه-  تیرماه -مردال ماه -شهرورماه- میرون ماه - اونه ماه -پتک


پتک از روز اول فروردین تا روز 5فروردین بود
شروع واقعی ماههای پروری از دوم مرداد شمسی برابر با اول ساماه پروری بود.
از روز 26نوسال ماه تا 30نوسال ماه جشن فروهرهای ایران باستان بود
نوسال ماه به معنی سال نو نیست بلکه به معنی ماهی است که سال نو بعد از آن می اید
همه ماهها ی پروری سی روزه بود که پنج روز آخر به نام پتک برای جبران کسری به آن افزوده می شد
تقویم پروری شاخه ای از تقویم تبری بود تقویم سنگسری نیز شاخه ای از تقویم تبرستان می باشد .

/ 0 نظر / 10 بازدید